چهارعامل‌اصلی‌تصمیم‌گیری‌ سازندگان ساختمانی

چهارعامل‌اصلی‌تصمیم‌گیری‌ سازندگان ساختمانی

دانلود رایگان فیلم آموزشی چهارعامل‌اصلی‌تصمیم‌گیری‌مشتریان

اگرعوامل اصلی تصمیم گیری مشتریان ساختمانی در مورد خرید محصولات و خدمات کسب وکارتان را به دقت شناسایی کنید و براساس آن راهکار ارائه کنید مطمئن باشیدکه آنها را برای تهیه محصولات و خدمات مورد نظرشان از شرکت شما به درستی متقاعد کرده اید.

‌‌چهار عامل‌بسیارمهم‌تصمیم‌گیری‌مشتریان‌‌:

  • شما‌وکسب‌‌وکارتان‌چه‌هزینه‌هایی‌‌دارید؟
  • بابت‌این‌هزینه‌هاچه‌منافعی‌بدست‌می‌آورم؟
  • چطورباهم‌معامله‌می‌کنیم؟
  • چه‌زمانی این‌معامله‌انجام‌میشود؟

به خاطر داشته باشید که بقاء و آینده کسب وکار شما پیوسته بستگی به پاسخ هایی داردکه در طول     فعالیت های خود برای این چها عامل مهم تصمیم گیری مشتریان تان آماده می کنید.