چهار مهارت اصلی کارکنان بازاریابی و فروش ساختمانی

چهار مهارت اصلی کارکنان بازاریابی و فروش ساختمانی

" دانلود رایگان فیلم آموزشی چهارمهارت اصلی کارکنان بازاریابی و فروش"

این فیلم آموزش به مهارت هایی می‌پردازد که ویژه کارکنان بازاریابی‌ و فروش‌ کسب و کارهای ساختمانی طراحی شده است . با کسب‌ مهارت‌ در روش‌ بازاریابی‌ و فروش‌ چهارحلقه‌، کارکنان بازاریابی وفروش  به تکنیک ها و تاکتیک هایی مسلط می شوند که از آن طریق‌ می‌توانند به‌ سرعت‌ نتایج چند برابری‌‌ فروش‌ را ایجاد کنند.

فروش به روش چهارحلقه شیوه ای فوق العاده است که مهارت های لازم برای بازاریابی‌ و فروش مصالح ، محصولات و خدمات ساختمانی را به چهار بخش مستقل از هم تقسیم می کند، تا کارکنان بتوانند تمام مراحل تعیین شده در نمودار SOT  کسب و کارهای ساختمانی را به راحتی عملیاتی کنند.