چرا اغلب کسب و کارهای ساختمانی در بازاریابی و فروش موفق نیستند؟

چرا اغلب کسب و کارهای ساختمانی در بازاریابی و فروش موفق نیستند؟

دانلود آموزش چرا اغلب کسب وکارهای ساختمانی دربازاریابی وفروش موفق نیستند؟

دراین فیلم حدود ۴۳ دقیقه ای ابتدا به جزئیات دقیقی از پنج عامل کلیدی بازاریابی و فروش مصالح، محصولات و خدمات تخصصی در کسب و کارهای ساختمانی پرداخته می شود و سپس یک پیشنهاد جذاب برای مدیران این کسب و کارها ارائه می شود. 

پیشنهاد می شود این فیلم آموزشی را تا انتها و به دقت مشاهده نمایید، تا راه حل های بسیاری از مشکلات کسب و کار خود را بدست آورید.