راهنمای مدیر Video

دکترعلی شباهنگ_بازاریابی و فروش صنعت ساختمان

ویدئوی معرفی بازاریابی و فروش محصولات ساختمانی

در این ویدئوی آموزشی به اصلی ترین ریشه شکست و موفقیت مدیران و صاحبان مشاغل ساختمانی در بازاریابی‌ مصالح، محصولات و خدمات صنعت ساختمان پرداخته می شود و با معرفی…

بازاریابی محصولات ساختمانی (قسمت اول)

طراحی نمودار سیستمی (sot) در واحد بازاریابی و فروش شرکت های ساختمانی ین قسمت شامل آموزش هایی در مورد سه بخش ابتدایی سیستم sot است که شامل مراحل ذیل می…

بازاریابی محصولات ساختمانی(قسمت دوم)

یازده نیروی محرکه توسعه سیستم بازاریابی و فروش در کسب و کارهای ساختمانی چهارمین بخش از روش سیستمی(sot)، شامل ۱۱ نیروی محرکه سیستم بازاریابی و فروش برای توسعه کسب وکارهای ساختمانی است…

بازاریابی محصولات ساختمانی(قسمت سوم)

مهارت های کارکنان بازاریابی و فروش شرکت های ساختمانی به روش چهارحلقه (۴LOOP) پنجمین و آخرین بخش از روش سیستمی (sot )مربوط به آموزش مهارت های کارکنان بازاریابی و فروش محصولات خدمات و…