چطور عملیات بازاریابی‌ و فروش را قبل از اجرا مدیریت کنیم؟

چطور عملیات بازاریابی‌ و فروش را قبل از اجرا مدیریت کنیم؟

دانلود رایگان فیلم آموزشی‌ طراحی‌نمودار‌SOT+ ۳ نمونه کسب و کار

فرآیند طراحی‌ پیشنهاد فروش‌ برای هر هدف‌ فروش، پایه اصلی روش بازاریابی و فروش سیستمی‌ است که به اختصارSOT نامیده می شود.

            “ Sales offer for sales target ”

         پیشنهاد فروش برای هر هدف فروش

نمودارSOT ترکیب بسیار ساده‌ای از طراحی  پیشنهاد های موثر فروش به ازای هر مرحله یا هدف از فروش است که تمامی کسب و کارهای ساختمانی قبل از هراقدامی برای عرضه مصالح، محصولات و خدمات خودبه مشتریان بازار هدف شان می‌بایست‌ آن‌راطراحی‌کنندوبرنامه‌ عملیاتی‌ فروش خود را بر اساس آن تنظیم کنند.