روش‌شناسایی‌منافع نهایی‌محصول‌وخدمات‌‌ساختمانی

روش‌شناسایی‌منافع نهایی‌محصول‌وخدمات‌‌ساختمانی

دانلود رایگان فیلم آموزشی جدول FAB+ نمونه کسب وکار ساختمانی

شناسایی منافع نهایی محصول و خدمات کسب و کارتان یکی از مهمترین فعالیتهای است که باید حتما به آن بپردازید، چرا که ‌ درنهایت مشتریان‌ براساس‌فایده‌ای که به دست‌می آورند تصمیم به خرید می گیرند نه آن چیزی که شما ارئه‌می‌دهید.جدول FAB کالا و خدماتی که عرضه می کنید را به‌سه بخش‌اصلی‌خصوصیت،مزیت و فایده تقسیم می کند. «دستیابی‌به فایده نهایی هر کدام از کالاها و خدماتی که به مشتریان عرضه می کنید.می تواند یک راهکار اساسی برای فروش به آنها باشد که از طریق جدول  FABمی توانید آنها را  استخراج کنید»